Fotoshooting 2010 by Denis Cizar

7. Svetomartinski krampuslauf